Zorgprogramma Verslaving

Het zorgprogramma verslaving richt zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/ of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid. Een verslaving ontstaat geleidelijk aan. Dat maakt het vaak moeilijk om te merken of en in welke mate verslavende middelen de controle overnemen. Vaak geven familie, vrienden en/ of omgeving aan dat het gebruik problematisch geworden is. Dit alles maakt verslaving een complex gegeven met lichamelijke, psychische en sociale impact.


Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen en in samenspraak. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling in ons ziekenhuis vertrekt vanuit een bio- psycho- sociale aanpak.
Indien nodig start de behandeling met fysieke ontwenning. Hierbij wordt u nauwgezet gemonitord en zo nodig medicamenteus ondersteund. Daarna richt de behandeling zich op psychische ontwenning. Door het gebruik werden gevoelens verdoofd, waar u in nuchtere toestand (terug) mee moet leren omgaan. Daarnaast zijn er mogelijks problemen ontstaan vb. op familiaal of professioneel vlak. Ook hiermee gaan we aan de slag binnen uw behandeling. Verder wordt er in de loop van de hele behandeling ingezet op hervalpreventie en motiveren we u om voor een nuchter leven te kiezen.

Uw behandeling op Déclick bestaat uit een groepsprogramma met wekelijks een individueel gesprek met uw persoonlijke begeleider. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met uw behandelend psychiater en uw maatschappelijk werkster. We vinden het ook erg belangrijk om familie en/ of vrienden bij uw behandeling te betrekken, uiteraard in samenspraak. Met dit alles krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij zoveel mogelijk vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Ons ziekenhuis heeft twee afdelingen in het zorgprogramma verslaving

Déclick 1 en Déclick 2
Deze afdelingen richten zich tot volwassenen met een verslavingsproblematiek (alcohol en/of medicatie), eventueel in combinatie met een beperkte psychiatrische kwetsbaarheid.
- Psychiater: dr. Erik Ceysens
- Hoofdverantwoordelijke Déclick 1: Johan Uten
- Hoofdverantwoordelijke Déclick 2: Katrijn Olaerts
- Psycholoog: Sammy De Voegt – Ann Michiels
- Maatschappelijk werker: Sanne Fierens - Pim Verberckmoes

Bekijk hier de folder.