Zorgprogramma Ouderen

Het zorgprogramma ouderen richt zich op senioren (60+), die te maken krijgen met problemen die vaak leeftijdgebonden zijn. Dat kan gaan over het geheugen, cognitieve problemen (in de war zijn), ingrijpende gebeurtenissen in de privésfeer (sterfgeval, lege nest syndroom), depressieve en eenzame gevoelens. Ook lichamelijke klachten zijn bij senioren niet onbelangrijk.  Daarom kijken wij zowel naar lichamelijke klachten als naar psychische problemen.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling bestaat uit gedragsmatige en belevingsgerichte interventies in een persoonsgerichte aanpak. In een later stadium of naar gelang de problematiek kunnen we focussen op bepaalde cognities, interacties of contactfuncties. Rode draad doorheen de behandeling is een cognitieve gedragstherapeutische en persoonsgerichte benadering. Tijdens de opname besteden we ook aandacht aan mogelijke resocialisatie of re-integratie1 in de maatschappij. Indien nodig geven we ook medicatie (we vermijden polyfarmacie2), maar proberen dit tot een minimum te beperken.  Electroconvulsietherapie wordt enkel toegepast (mits toestemming van de patiënt) bij psychotische depressie, melancholische depressie, katatonie en depressie of psychose binnen de ziekte van Parkinson.

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.

We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.

De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 

Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toesteming.

 

Ons ziekenhuis heeft drie afdelingen in het zorgprogramma ouderen.

Sophia  1 & 2
Sophia 1 & Sophia 2 zijn opname- en behandelafdelingen voor ouderen met angst- en stemmingsproblemen.
- Psychiater: dr. Yamina Madani
- Contactpersoon Sophia 1: Rina Goossens
- Hoofdverantwoordelijke Sophia 2: Diane Van den Bosch
- Psycholoog: Amy Evers – Paul Dierick
- Maatschappelijk werkers: Annemie Bogaert en Ruth Poortmans

Bekijk hier de folder.

Sophia 3
Sophia 3 is een opname- en behandelafdeling voor ouderen met cognitieve problemen en psychose.
- Psychiater: dr. Cédric Van Moorsel
- Adjunct- hoofdverantwoordelijke: Tessa Monsieur
- Psycholoog: Mish Dierckxsens
- Maatschappelijk werker: Stef Everaert

 


 

1 - Resocialisatie of re-integratie betekent het zo goed mogelijk voorbereiden op de terugkeer in de samenleving buiten het ziekenhuis.

2 - We spreken van polyfarmacie als één patiënt vijf of meer geneesmiddelen neemt. Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen die meerdere aandoeningen hebben en dus meerdere geneesmiddelen tegelijk nodig hebben. Doordat er zoveel middelen tegelijk gebruikt worden, is de kans op interacties en bijwerkingen groter.