Rehabilitatie

Rehabilitatie1 is een proces met als doel u te ondersteunen bij uw herstelproces.
Herstel is iets ander dan genezing. Herstel situeert zich op het gebied van activiteiten en participatie in de maatschappij. De herstelvisie vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon. Het doel van rehabilitatie is steeds verbetering van de kwaliteit van leven en het vervullen van sociaal-maatschappelijke rollen met zo weinig mogelijk professionele hulp.

Behandeltraject

Het zorgdepartement staat voor kwalitatieve zorgverlening in een waaier van gespecialiseerde behandelingen.
U werkt tijdens de behandeling in fasen naar het einddoel toe. Dat gebeurt in kleine stappen. Aan het einde van iedere fase bekijken we samen hoe de voortgang is.

De behandeling volgt het principe van ‘Systematisch rehabilitatiegericht handelen’ (SRH).
De aanpak bestaat uit zes stappen:

  • Opbouwen en onderhouden van een 'werkzame’ relatie doorheen het hele proces. De relatie blijft ontwikkelings-en toekomstgericht.
  • Verzamelen van informatie en met de cliënt een Persoonlijk Profiel maken
  • De patiënt helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen
  • De patiënt helpen een Persoonlijk Plan te maken (inclusief Ondersteuningsplan)
  • Het plan helpen uitvoeren
  • Het proces volgen: leren, evalueren en bijstellen.

Uw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met uw behandelaar, een persoonlijke begeleider en een multidisciplinair team. Soms bestaat een deel van die behandeling uit groepssessies, sommige sessies zijn individueel. Maar steeds krijgt u een aanpak op maat.
We vertrekken hierbij vanuit de herstelvisie.  Die vertrekt van de idee dat hulpverlening zicht moet richten op de hele mens, op diens wensen en behoeften en zoveel mogelijk moet aansluiten bij de sterke kanten van de persoon.
De zorgverlening in PZ Duffel vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd beleid. Als universitaire dienst organiseert PZ Duffel wetenschappelijk onderzoek en biedt stageplaatsen aan alle psychiaters in opleiding van het UA. Op die manier dichten we de kloof tussen wetenschap, opleiding en praktijk. 
Het is erg belangrijk dat we ook familie en vrienden betrekken bij de behandeling, maar nooit zonder uw toestemming.

 

Ons ziekenhuis biedt verschillende mogelijkheden op vlak van rehabilitatie

Dynamo
Dynamo richt zich op volwassenen die ondersteuning nodig hebben op gebied van wonen, werken, vrije tijd en uitbouw van een netwerk. De afdeling werkt vanuit een herstel ondersteunend kader waarbij elke patiënt individueel zijn traject in handen neemt.
- Psychiater: dr. Jan Hoerée
- Hoofdverantwoordelijke: Inge Sleeckx
- Psycholoog: Mireille De Meyer
- Maatschappelijk werker: Bert Maes

Bekijk hier de folder.

 

Klimop/ De Spie/Viva
Klimop en De Spie
zijn activiteitencentra waar personen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen voor arbeidszorg, met als doel professionele en maatschappelijke integratie.
Klimop is voor personen die niet meer opgenomen zijn. De Spie richt zich zowel tot patiënten die opgenomen zijn als patiënten die niet meer opgenomen zijn.
- Psychiater: dr. Carmen De Grave
- Hoofdverantwoordelijke: Ellen Schoenmakers
- Maatschappelijk werker: Hilde Van Zeebroeck

Bekijk hier de folder.

VIVA is een structuur die initiatieven wil bundelen van eenmalige of weerkerende activiteiten voor alle patiënten.
De organisatie en het initiatief van een activiteit ligt bij eender welke afdeling maar is toegankelijk voor alle patiënten.
- Administratief medewerkster: Sofie Somers

Het Klaverblad
Het Klaverblad is een ontmoetings- en activiteitencentrum verbonden aan het psychiatrisch centrum in Duffel.
Het biedt laagdrempelige en vlot toegankelijke activiteiten gericht op zorg, ontmoeten en ondernemen. Ondernemen richt zich zowel op vlak van persoonlijke en vrije tijd als op vlak van arbeidsgerichte activiteit.
- Coördinator: Christian Verschelden

 


1 - Rehabilitatie verwijst naar een proces waarbij iemand met een bepaalde (psychische) aandoening of kwaal langzaamaan herstelt. Rehabilitatie omvat alle hulp die men krijgt van anderen om te herstellen. Het doel van rehabilitatie is ondersteunen van een persoon in zijn of haar eigen herstelproces.